Có 1 kết quả:

sào phủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiện của một bậc hiền đời Đào Đường, vua Nghiêu nhường ngôi cho mà không nhận, làm lều trên cây mà ở ( Sào Phủ nghĩa là người ở tổ ) — Sào Phủ, Hứa Do: Hai cao sĩ đời Nghiêu, Thuấn, Vua Nghiêu nghe tiếng Do hiền, xin nhường ngôi cho, nhưng Do không chịu nhận. Đến sau vua Thuấn lại nói chuyện nhường ngôi, bèn bỏ đi, xuống một con sông gần đó để rửa tay, có ý trút bỏ điều danh lợi vừa nghe. Xảy gặp Sào Phủ, Sào Phủ hỏi: Do đi đâu mà lật đật. Do thuật chuyện Phủ đang dẫn trâu xuống sông cho uống nước bèn dắt trâu đi mà rằng: » Uống nước con sông này e bẩn trâu của tôi đi «. Quán rằng: » Nghiêu, Thuấn thuở xưa, khó nghăn Sào Phủ, khôn ngừa Hứa Do « ( Lục Vân Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng