Có 1 kết quả:

sào do

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sào Phủ và Hứa Do, hai bậc hiền thời cổ Trung Hoa, không ham công danh, địa vị, vua Nghiêu nhường ngôi cho mà không nhận. » Làn nước chảy, nọ dòng, nọ bên, mặc chí Sào Do « ( Tụng Tây hồ phú ).

Một số bài thơ có sử dụng