Có 1 kết quả:

sào huyệt

1/1

sào huyệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sào huyệt, hang ổ, nơi ẩn náu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tổ chim và hang thú — Chỉ nơi ẩn náu của bọn bất lương.

Một số bài thơ có sử dụng