Có 1 kết quả:

công tượng

1/1

công tượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người thợ thủ công