Có 1 kết quả:

công thương

1/1

công thương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

công thương, công nghiệp và thương nghiệp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghề làm thợ và buôn bán.