Có 1 kết quả:

công tư

1/1

công tư

giản thể

Từ điển phổ thông

tiền lương, tiền công