Có 1 kết quả:

công tiền

1/1

công tiền

giản thể

Từ điển phổ thông

tiền lương, tiền công