Có 1 kết quả:

công đầu

1/1

công đầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

quản đốc, đốc công