Có 1 kết quả:

tả tư hữu tưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suy phải nghĩ trái, ý nói suy tính kĩ càng, cân nhắc cẩn thận.