Có 1 kết quả:

tả xung hữu đột

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng hái.