Có 1 kết quả:

tả nhẫm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặc áo trái vạt. § Ngày xưa những người Di, người Địch mặc áo trái vạt. Vì thế “tả nhẫm” 左衽 ẩn dụ đồng hóa với dân tộc khác. ◇Luận Ngữ 論語: “Vi Quản Trọng ngô kì bỉ phát tả nhẫm hĩ” 微管仲吾其彼髮左衽矣 (Hiến vấn 憲問) Nếu không có ông Quản Trọng, ta tất bị búi tóc mặc áo trái vạt vậy (như người Di 夷, Địch 狄).

Một số bài thơ có sử dụng