Có 1 kết quả:

tả biên

1/1

tả biên

giản thể

Từ điển phổ thông

bên trái, phía trái