Có 1 kết quả:

tả cận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gần ngay bên trái mình. Chỉ sự gần gũi.