Có 1 kết quả:

tả đảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phe nhóm chính trị có chủ trương cấp tiến, cực đoan ( đại biểu đi họp thường ngồi ở cánh trái quốc hội ).