Có 1 kết quả:

xảo hợp

1/1

xảo hợp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trùng hợp ngẫu nhiên