Có 1 kết quả:

xảo công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thợ khéo.

Một số bài thơ có sử dụng