Có 1 kết quả:

xảo thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người khéo léo tài giỏi trong công việc.