Có 1 kết quả:

xảo hoạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khôn khéo gian dối.