Có 1 kết quả:

xảo ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Xảo ngôn 巧言.

Một số bài thơ có sử dụng