Có 1 kết quả:

cự nhân

1/1

cự nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người khổng lồ