Có 1 kết quả:

cự tác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tác phẩm nội dung tinh thâm có ảnh hưởng lớn lao.