Có 1 kết quả:

cự danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tăm lớn lao.