Có 1 kết quả:

cự đại

1/1

cự đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

to lớn, khổng lồ

Từ điển trích dẫn

1. Rất lớn, trọng đại (hình dong, thể tích, số lượng, trình độ, v.v.). ◎Như: “đoản đoản đích nhị niên gian, tưởng bất đáo giá lí tựu hữu như thử cự đại đích cải biến” 短短的二年間, 想不到這裡就有如此巨大的改變.
2. Vật cực kì to lớn.