Có 1 kết quả:

cự lưu

1/1

cự lưu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dòng chảy lớn