Có 1 kết quả:

sai nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sai dịch 差役 — Như Sai nha 差衙.