Có 1 kết quả:

sai biệt

1/1

sai biệt

giản thể

Từ điển phổ thông

sai khác, khác biệt, hiệu số