Có 1 kết quả:

sai dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm việc nặng nhọc ở phủ quan.

Một số bài thơ có sử dụng