Có 1 kết quả:

sai phái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra lệnh cho cấp dưới đi lo công việc ở một nơi khác.