Có 1 kết quả:

sai suất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con số chênh lệch.