Có 1 kết quả:

sai dị

1/1

sai dị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khác biệt, sai khác, chênh lệch

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khác nhau.