Có 1 kết quả:

sai đẳng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ bậc cao thấp khác nhau.