Có 1 kết quả:

sai nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức cấp nhỏ ở phủ quan, để quan sai bảo việc vặt. Đoạn trường tân thanh có câu: » Hàn huyên chưa kịp dãi đề, sai nha đã thấy bốn bề xôn xao «.