Có 1 kết quả:

sai ngoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúng sự thật. Truyện Trê Cóc có câu: » Quan truyền bắt cóc ra tra, sao bay đơn kiện sai ngoa làm vầy «.

Một số bài thơ có sử dụng