Có 1 kết quả:

sai cự

1/1

sai cự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

độ chênh lệch, độ khác biệt