Có 1 kết quả:

sai khiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buộc người khác làm theo lệnh mình. Ta thường đọc trại thành Sai khiến.