Có 1 kết quả:

sai trì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sai lầm. ☆Tương tự: “sai thác” 差錯, “thác ngộ” 錯誤.