Có 1 kết quả:

dĩ vãng

1/1

dĩ vãng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dĩ vãng, quá khứ, ngày trước

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã qua.

Một số bài thơ có sử dụng