Có 1 kết quả:

dĩ cố

1/1

dĩ cố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đã chết, đã mất, đã qua đời