Có 1 kết quả:

dĩ diệt

1/1

dĩ diệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đã tắt
2. đã mất, không còn
3. đã bị tiêu diệt
4. đã tuyệt chủng

Một số bài thơ có sử dụng