Có 1 kết quả:

dĩ diệt

1/1

dĩ diệt

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đã tắt
2. đã mất, không còn
3. đã bị tiêu diệt
4. đã tuyệt chủng