Có 1 kết quả:

dĩ nhiên

1/1

dĩ nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đã qua, đã rồi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã như vậy rồi. Nhất định là vậy rồi.