Có 1 kết quả:

dĩ kinh

1/1

dĩ kinh

giản thể

Từ điển phổ thông

đã, rồi