Có 1 kết quả:

dĩ nhi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thôi thôi. Đừng làm nữa.

Một số bài thơ có sử dụng