Có 1 kết quả:

ba nhĩ

1/1

ba nhĩ

giản thể

Từ điển phổ thông

biển Baltic