Có 1 kết quả:

ba ba

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng trẻ con gọi cha. § Cũng như “bả bả” 爸爸.
2. Cái tát tai. ◇Đãng khấu chí 蕩寇志: “Nhất thanh hô hát, hướng na tả biên diện giáp thượng túc túc đích am liễu nhị thập cá đại ba ba” 一聲呼喝, 向那左邊面頰上足足的盦了二十個大巴巴 (Đệ bát thập hồi).
3. Đồ ăn. Tức là bánh “bột bột” 餑餑. ◇Tôn Cẩm Tiêu 孫錦標: “Kim tiểu nhi hô điểm tâm vi ba ba, tức bắc phương ngôn bột bột” 今小兒呼點心為巴巴, 即北方言餑餑 (Nam thông phương ngôn sơ chứng 南通方言疏證, Tứ).
4. (Tiếng địa phương) Cứt, phẩn. ◇Kháng Nhật ca dao 抗日歌謠: “Ngũ sắc kì (Ngụy Mãn kì) bất dụng quải, tái quá tam niên sát ba ba” 五色旗(偽滿旗)不用挂, 再過三年擦巴巴.
5. Nóng lòng, mong mỏi. ◇Trương Quốc Tân 張國賓: “Nhãn ba ba bất kiến hài nhi hồi lai” 眼巴巴不見孩兒回來 (Tiết Nhân Quý 薛仁貴, Đệ nhị chiệp).
6. Đặc biệt, cố ý, cất công. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã ba ba đích xướng hí bãi tửu, vị tha môn bất thành?” 我巴巴的唱戲擺酒, 為他們不成? (Đệ nhị nhị hồi) (Giả Mẫu nói:) Ta cất công bày ra tiệc rượu, ca hát có phải vì các bà ấy đâu!
7. Dính chặt, dính cục. ◇Chu Lập Ba 周立波: “Cật vãn phạn thì, kháng trác thượng bãi trước chử đắc niêm niêm ba ba đích đậu giác” 吃晚飯時, 炕桌上擺著煮得粘粘巴巴的豆角 (Bạo phong sậu vũ 暴風驟雨, Đệ nhất bộ tứ).
8. Tiếng cuối câu, biểu thị trạng mạo. ◇Lí Ngư 李漁: “Nhược bất hồi tha nhất cú, giáo tha một thú ba ba đích” 若不回他一句, 教他沒趣巴巴的 (Thận trung lâu 蜃中樓, Song đính 雙訂).
9. Từ tượng thanh. ◇Quản Hoa 管樺: “Môn xao đích ba ba san hưởng” 門敲的巴巴山響 (Tam nguyệt câu lưu 三月拘留).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng trẻ con gọi cha — Dính chặt không rời — Vẻ bận rộn gấp rút.