Có 1 kết quả:

ba vọng

1/1

ba vọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trông ngóng, mong ngóng, trông mong