Có 1 kết quả:

ba cách đạt

1/1

ba cách đạt

phồn thể

Từ điển phổ thông

Baghdad (thủ đô của Irắc)

Từ điển trích dẫn

1. “Ba Cách Đạt” 巴格達 Baghdad, thủ đô của “Y Lạp Khắc” 伊拉克 Iraq.