Có 1 kết quả:

ba nhĩ

1/1

ba nhĩ

phồn thể

Từ điển phổ thông

biển Baltic