Có 1 kết quả:

ba xà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rắn thật lớn.