Có 1 kết quả:

ba thục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên hai quận đời Hán, quận Ba và quận Thục cùng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ngày nay Ba thục là một tên chỉ Tứ Xuyên.

Một số bài thơ có sử dụng